O заштитнику | Локални омбудсман

O заштитнику

Tabs -left

Омбудсман (Заштитник грађана) је институција која је Уставом Шведске основана давне 1809. године, са задатком да надгледа како извршна власт спроводи законе. У преводу са шведског језика, реч омбудсман, значи повереник или пуномоћник. Од 1970. године ову институцију поред скандинавских земаља, прихвата и велики број других, како европских, тако и ваневропских земаља. Данас ова институција постоји у преко 130 земаља у свету.

Омбудсман је независтан и самосталан орган државне, односно регионалне управе основан од стране Скупштине на основу одговарајућег акта. Задатак ове институције представља заштита људских права и слобода грађана када их крше органи државне управе. У нашој земљи ова институција постоји на Републичком нивоу и назива се Заштитник грађана, на Покрајинском нивоу и назива се Покрајински заштитник грађана - омбудсман и на нивоу Градова и Општина под називом Грађански бранилац или Заштитник грађана.

Омбудсманом се назива особа која обавља ову функцију.

Скупштина Града Новог Сада је 10. децембра 2008. године на VII седници, на основу члана 126. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 9/2002) и члана 24. тачка 45. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008), донела Одлуку о Заштитнику грађана. Одлука о Заштитнику грађана објављена је у „Службеном листу Града Новог Сада“, бр. 47/2008 од 17. децембра 2008. године.

Скупштина Града Новог Сада је на XXVII седници, одржаној 25. јуна 2010. године, изабрала др Александра Грујића за Заштитника грађана. На XXVIII седници која је одржана 25. јуна 2010. године, Стојанка Варајић је изабрана за заменика Заштитника грађана. Скупштина Града Новог Сада донела је дана 27. марта 2015. године решење о престанку функције Заштитника грађана др Александра Грујића, на основу поднете оставке, почев од 30. марта 2015. године.

На XL седници одржаној дана 29. маја 2015. године Скуштина Града Новог Сада је изабрала Марину Попов Иветић за Заштитника грађана. На XLI седници одржаној дана 15. јуна 2015. године Скупштина Града Новог Сада је поново изабрала Стојанку Варајић за Заменика Заштитника грађана, што је други мандат Заменика Заштитника грађана. Поред Заштитника грађана и заменика Заштитника грађана у Стручној служби су запослени шеф стручне службе и три запослена на извршилачким радним местима.

Канцеларија Заштитника грађана почела је са радом 11. октобра 2010. године, са адресом у улици Војвођанских бригада бр. 17 у Новом Саду. У складу са својим овлашћењима Заштитник грађана је донео Одлуку о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана („Службени лист Града Новог Сада”, број 37/2010), као и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Стручне службе Заштитника грађана.

Заштитник грађана је установљен за територију Града Новог Сада, као независан и самосталан орган, који штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна овлашћења. Заштитник грађана се такође стара и о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.

У обављању својих послова Заштитник грађана је независан и самосталан и нико нема право да утиче на његов рад и поступање. Основни принципи деловања Заштитника грађана су законитост, непристрасност, независност и правичност. Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе, ако се ради о повреди одлука и других општих аката органа Града Новог Сада.

Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи. Грађани подносе притужбу у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације, или усмено на записник. Поред права на покретање и вођење поступка, Заштитник грађана има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређење рада органа управе и унапређења заштите људских права и слобода.

Поступак пред Заштитником грађана је бесплатан, није јаван, а из разлога једноставније процедуре, сачињен је образац притужбе који грађани попуњавају.

Заштитница грађана Града Новог Сада је Марина Попов Иветић, дипломирана правница из Новог Сада. На ову функцију ју је изабрала Скупштина Града Новог Сада на XV седници одржаној дана 29. маја 2015. године. Мандат Заштитника грађана Града Новог Сада траје пет година.

Марина Попов Иветић је рођена 1982. године у Кикинди. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2007. године. Правосудни испит је положила 2009. године.

Након завршетка факултета радила је као приправник-волонтер у Окружном суду у Новом Саду од 2007. до 2009. године. Након положеног правосудног испита, радила је као сарадник-волонтер у Окружном суду у Новом Саду. Од јануара 2010. године до избора на функцију Заштитника грађана радила је као судијски помоћник- сарадник у Основном суду у Новом Саду.

Mарина Попов Иветић је удата и мајка два детета.

Заменица Заштитника грађана Града Новог Сада је Стојанка Варајић дипломирани правник из Новог Сада. На ову функцију ју је изабрала Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници која је одржана 25. јуна 2010. године. На XLI седници одржаној дана 15. јуна 2015. године Скупштина Града Новог Сада је поново изабрала Стојанку Варајић за Заменика Заштитника грађана, што је други мандат Заменика Заштитника грађана. Мандат Заменика Заштитника грађана Града Новог Сада траје пет година.

Стојанка Варајић је рођена 1963. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1986. године. Правосудни испит је положила 2000. године.

Након завршетка факултета радила је као приправник, а потом је обављала послове шефа правних и кадровских послова у АД „Техногас-Месер“. Од 2002. године радила је у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на пословима самосталног правног референта, руководиоца службе за обједињену наплату и руководиоца службе за правне послове, све до избора на функцију.

Заштитник грађана је Одлуком о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана која је објављена у „Службеном листу Града Новог Сада“, бр. 37/2010 образовао Стручну службу Заштитника грађана ради обављања стручних, административно-техничких и других послова од значаја за остваривање надлежности Заштитника грађана.