Висина цене карте зе превоз путника у међумесном саобраћају | Локални омбудсман

Висина цене карте зе превоз путника у међумесном саобраћају

На основу притужбе грађанина који је захтевао да у поступку остане анониман, Заштитник грађана Града Новог Сада је по сопственој иницијативи покренуо поступак ради испитивања контроле рада Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, због измене обрачуна трошкова за превоз путника у међумесном саобраћају.

Повод за подношење притужбе анонимног грађанина је био што је Изменама и допунама Закона о ПДВ-у, прописано смањење стопе ПДВ-а на услуге превоза путника у међумесном саобраћају са 20% на 10% од 15. октобра 2015. године, док Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад није извршило корекцију укупне цене карте за превоз путника у међумесном саобраћају, већ само начин обрачуна.

Након спроведеног поступка, Заштитник грађана Града Новог Сада није утврдио конкретне пропусте у раду Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, с обзиром да је предузеће у свему поступило у складу са прописима, односно у складу са Законом о порезу на додату вредност и изменама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ, које су ступиле на снагу 15. октобра 2015. године, као и у складу са Одлуком о утврђивању ценовника некомуналних услуга Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад број 100/2015 којим је прописана цена карте за превоз путника у међумесном саобраћају, у коју цену је урачунат и порез на додату вредност.

Како принудним прописима није установљена обавеза промене цене у случају промене стопе опорезивања производа, одлуком руководства Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад да цене превоза путника у међумесном саобраћају не буду измењене након 15. октобра 2015. године, већ је само измењен начин обрачуна цене карте, нису учињени пропусти у раду наведеног предузећа.