Најчешће постављана питања

Да ли Локални омбудсман Града Новог Сада контролише рад Градоначелника Града Новог Сада и рад Скупштине Града Новог Сада?

Чланом 21. став 3. Одлуке о Локалном омбудсману прописано је да Локални омбудсман није овлашћен да контролише рад Скупштине Града, Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада, осим када поступа као другостепени орган.

Да ли Локални омбудсман Града Новог Сада контролише рад судова на територији Града Новог Сада?

Чланом 21. став 4. Одлуке о Локалном омбудсману прописано је да Локални омбудсман није овлашћен да контролише рад судова и јавних тужилаштава.

Да ли Локални омбудсман Града Новог Сада контролише рад републичких и покрајинских органа и предузећа које се налазе у Новом Саду?

Локални омбудсман Града Новог Сада не контролише рад републичких и покрајинских органа и предузећа које се налазе у Новом Саду, с обзиром да Одлуком о Локалном омбудсману то није предвиђено као надлежност овог органа.

Да ли Локални омбудсман Града Новог Сада контролише рад приватних фирми са седиштем у Новом Саду?

Локални омбудсман Града Новог Сада не контролише рад приватних фирми са седиштем у Новом Саду, већ само рад органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Да ли Локални омбудсман Града Новог Сада може грађанима да сачињава тужбе, жалбе, поднеске, да их заступа пред државним органима и сл.?

Локални омбудсман Града Новог Сада се не бави пословима пружања правне помоћи.
Послове правне помоћи на територији Града Новог Сада, у складу са одредбама Одлуке о начину и условима пружања правне помоћи грађанима на територији Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 46/2009 и 47/2012), обавља Биро за пружање правне помоћи који се налази у улици Војвођанских бригада број 17 у Новом Саду.
Послове правне помоћи обављају и адвокати.
Бесплатну правну помоћ у складу са Законом о бесплатној правној помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) пружају адвокатура и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе. Лица која у складу са овим законом имају наведено право подносе Канцеларији за бесплатну правну помоћ захтев за остваривање бесплатне правне помоћи. Канцеларија се налази у улици Војвођанских бригада број 17 у Новом Саду.

 

Да ли Локални омбудсман Града Новог Сада може да учествује у решавању проблема који се јављају између физичких лица (између комшија, рођака, брачних другова...)?

Локални омбудсман Града Новог Сада не може да учествује у решавању проблема који се јављају између физичких лица, с обзиром да је чланом 2. Одлуке о Локалном омбудсману прописано да Локални омбудсман Града Новог Сада контролише само рад органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Колики су трошкови поступка пред Локалним омбудсманом Града Новог Сада?

Поступак пред Локалним омбудсманом Града Новог Сада је бесплатан.

Како се покреће поступак пред Локалним омбудсманом Града Новог Сада?

Поступак пред Локалним омбудсманом Града Новог Сада се у највећем броју случајева покреће по притужби грађана/ки. (Поступак пред Локалним омбудсманом као и начин подношења притужбе детаљно су објашњени у рубрици „Поступак“ који се налази на почетној страници сајта)
Поред наведеног, Локални омбудсман Града Новог Сада може одлучити да покрене поступак по сопственој иницијативи када на основу сопствених сазнања или на основу сазнања добијених из других извора, укључујући изузетно и анонимне притужбе, оцени да је актом, радњом или нечињењем органа, односно службе дошло до повреде људских права и слобода.

 

На који начин Локални омбудсман штити и унапређује људска и мањинска права и слободе?

Уколико Локални омбудсман утврди да су постојали недостаци у раду органа, односно службе, упутиће препоруку, мишљење или предлог органу о томе како би уочени недостатак требало отклонити.

Локални омбудсман има и овлашћење да поднесе иницијативу за измену одлука и других општих аката, ако сматра да до повреда права грађана долази због недостатака у прописима, као и да иницира доношење нових одлука и других општих аката, ако сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана.

 

Зашто морам да се писаним путем обратим органу на чији рад се жалим, зар није довољно што сам о свом проблему обавестио Локалног омбудсмана?

Према члану 29. Одлуке о Локалном омбудсману, пре подношења притужбе лица која сматрају да су им актом, радњом или нечињењем органа, односно службе повређена права, дужна су да покушају да заштите своја права у одговарајућем поступку пред надлежним органом. Локални омбудсман је дужан да грађанина упути на покретање одговарајућег поступка пред надлежним органом, ако је такав поступак прописан, а неће покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна средства.