Најчешће постављана питања | Локални омбудсман

Најчешће постављана питања

Да ли Заштитник грађана Града Новог Сада контролише рад Градоначелника Града Новог Сада и рад Скупштине Града Новог Сада?

Чланом 25. став 3. Одлуке о Заштитнику грађана прописано је да Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине Града, Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада. 

Да ли Заштитник грађана Града Новог Сада контролише рад судова на територији Града Новог Сада?

Чланом 25. став 4. Одлуке о Заштитнику грађана прописано је да Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад судова и јавних тужилаштава основаних за територију Града Новог.

Да ли Заштитник грађана Града Новог Сада контролише рад републичких и покрајинских органа и предузећа које се налазе у Новом Саду?

Заштитник грађана Града Новог Сада не контролише рад републичких и покрајинских органа и предузећа које се налазе у Новом Саду, с обзиром да Одлуком о Заштитнику грађана то није предвиђено као надлежност овог органа.

Да ли Заштитник грађана Града Новог Сада контролише рад приватних фирми са седиштем у Новом Саду?

Заштитник грађана Града Новог Сада не контролише рад приватних фирми са седиштем у Новом Саду, већ само рад органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Да ли Заштитник грађана Града Новог Сада може грађанима да сачињава тужбе, жалбе, поднеске, да их заступа пред државним органима и сл.?

Заштитник грађана Града Новог Сада се не бави наведеним пословима, односно пословима пружања правне помоћи.

Послове правне помоћи на територији Града Новог Сада, у складу са одредбама Одлуке о начину и условима пружања правне помоћи грађанима на територији Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 46/2009 и 47/2012), обавља Биро за пружање правне помоћи који се налази у Радничкој улици број 2 у Новом Саду.

Послове правне помоћи обављају и адвокати.

Да ли Заштитник грађана Града Новог Сада може да учествује у решавању проблема који се јављају између физичких лица (између комшија, рођака, брачних другова...) ?

Заштитник грађана Града Новог Сада не може да учествује у решавању проблема који се јављају између физичких лица, с обзиром да је чланом 1. Одлуке о Заштитнику грађана прописано да Заштитник грађана Града Новог Сада контролише само рад органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Да ли се поступак пред Заштитник грађана Града Новог Сада плаћа?

Поступак пред Заштитником грађана Града Новог Сада је бесплатан.

Како се покреће поступак пред Заштитником грађана Града Новог Сада?

Поступак пред Заштитником грађана Града Новог Сада се у највећем броју случајева покреће по притужби грађана/ки. (Поступак пред Заштитником грађана као и начин подношења притужбе детаљно су објашњени у рубрици „Поступак“ који се налази на почетној страници сајта)

Поред наведеног, Заштитник грађана Града Новог Сада може одлучити да покрене поступак по сопственој иницијативи када на основу сопствених сазнања или на основу сазнања добијених из других извора, укључујући изузетно и анонимне притужбе, оцени да је актом, радњом или нечињењем органа управе дошло до повреде људских права и слобода.

На који начин Заштитник грађана штити и унапређује људска и мањинска права и слободе?

Заштитник грађана има овлашћење да поднесе иницијативу за измену одлука ид ругих општих аката, ако сматра д адо повреда права грађана долази због недостатака у прописима, као и да иницира доношење нових одлука и других општих аката, ако сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана.

Зашто морам да се писаним путем обратим органу на чији рад се жалим, зар није довољно што сам о свом проблему обавестио Заштитника грађана?

Према члану 35. Одлуке о Заштитнику грађана, пре подношења притужбе лица која сматрају да су им актом, радњом или нечињењем органа управе повређена права, дужна су да покушају да заштите своја права у одговарајућем поступку пред надлежним органом. Заштитник грађана је дужан да грађанина упути на покретање одговарајућег поступка пред надлежним органом, а неће покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна средства.