Надлежност

Надлежност

Заштитник грађана Града Новог Сада је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа градских управа, посебних оргнизација и служби Града Новог Сада, органа надлежног за правну заштиту имовинских интереса и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна овлашћења.
 
У Граду Новом Саду образоване су следеће градске управе: Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за урбанизам и стамбене послове, Градска управа за заштиту животне средине, Градска управа за привреду, Градска управа за финансије, Градска пореска управа, Градска управа за образовање, Градска управа за културу, Градска управа за спорт и омладину, Градска управа за здравство, Градска управа за социјалну и дечију заштиту (у оквиру које су образоване Управа за борачко-инвалидску заштиту, Управа за дечији додатак и Комесаријат за избеглице), Градска управа за инспекцијске послове, Градска управа за опште послове и Градска управа за прописе.
 
Скупштина Града Новог Сада је оснивач следећих јавних предузећа: ЈКП „Чистоћа“, ЈГСП „Нови Сад“, ЈКП „Информатика“, ЈКП „Лисје“, ЈП „Пословни простор“, ЈКП „Пут“, ЈП СПЦ „Војводина“, ЈКП „Новосадска топлана“, ЈКП „Тржница“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП „Стан“, ЈП ГИЦ „Аполо“, ЈП „Урбанизам“, ЈП „Завод за изградњу града“, ЈКП „Градско зеленило“ и ЈКП „Зоохигијена и ветерина“.
 
Скупштина Града Новог Сада је оснивач следећих установа: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, Новосадско позориште Ujvideki sinhaz, Позориште младих у Новом Саду, Стеријино позорје у Новом Саду, Установа за израду таписерија Атеље 61, Културни центар Новог Сада, Новосадски отворени универзитет, КИЦ „Младост“ из Футога, КИЦ „Кисач“, Центар за социјални рад Града Новог Сада, ПУ „Радосно детињство“, Дом здравља Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Завод за здравствену заштиту радника. Завод за здравствену заштиту студената, Завод за хитну медицинску помоћ „Нови Сад“, Апотека „Нови Сад“, Агенција за енергетику Града Новог Сада, Туристичка организација Града Новог Сада и Стамбена агенција Града Новог Сада.
 
У Граду Новом Саду образовани су и Грaдско јавно правобранилаштво, Биро за пружање правне помоћи и Служба за заједничке послове.

Контактирајте нас
Kontaktirajte nas
Lépjen kapcsolatba velünk
Контактуйце нас
Kontaktujte sa s nami