Поступак | Заштитник грађана

Поступак

Поступак

Поступак пред Заштитником грађана регулисан је Одлуком о Заштитнику грађана („Службени лист Града Новог Сада“ бр.47/2008). Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи. Грађани подносе притужбу у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације, или усмено на записник. Притужба мора да садржи личне податке подносиоца притужбе, мора бити потписана и мора садржати чињенице и доказе који поткрепљују наводе из притужбе. Поред права на покретање и вођење поступка, Заштитник грађана има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређење рада органа управе и унапређења заштите људских права и слобода.

Поступак пред Заштитником грађана је бесплатан, а из разлога једноставније процедуре, сачињен је образац притужбе који грађани попуњавају. По потреби запослени у Стручној служби Заштитника грађана пружају помоћ грађанима приликом попуњавања притужбе.

Заштитник грађана не поступа по анонимним притужбама, осим уколико процени да у анонимној притужби има основа за његово поступање, када ће поступак покренути по сопственој иницијативи. Притужба се може поднети на српском језику или на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији Града Новог Сада. Поступак пред Заштитником грађана није јаван.

Након разматрања притужбе Заштитник грађана је овлашћен да поднету притужбу одбаци, уколико иста не испуњава све услове да би се по њој могло поступати, али и у том случају Заштитник грађана даће подносиоцу притужбе савет о евентуално другим могућностима за остваривање и заштиту његових права. Заштитник грађана неће поступати у случајевима када притужба не садржи податке на основу којих се подносилац притужбе може са сигурношћу идентификовати (анонимни захтев); кад притужба не садржи друге прописане податке, а подносилац притужбе не отклони те недостатке ни у накнадно остављеном року; када се односи на рад Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; када се односи на рад републичких и покрајинских органа; када је поднета после протека рока од једне године од дана достављања другостепене одлуке у случају на који се притужба односи; када је поднета након истека рока од једне године од дана када је повреда учињена, уколико против акта или радње органа управе није могуће покретање управног поступка; када се ради о поновљеној притужби која не садржи нове наводе и чињенице који је поткрепљују; када по одлуци у предмету на који се притужба односи није донео одлуку другостепени орган, када се ради о предмету у коме је у току управни спор или други судски поступак.

Против одлуке Заштитника грађана о одбацивању притужбе не могу се користити правна средства. Заштитник грађана је обавезан да обавести подносиоца притужбе и орган управе на који се притужба односи, како у случају када утврди да нема основа за покретање и вођење поступка по притужби, тако и у случају када одлучи да покрене поступак по притужби. Када Заштитник грађана одлучи да покрене поступак дужан је да прибави став органа управе на чије се поступке притужба односи, с тим да је орган управе дужан да обавести Заштитника грађана о свом ставу у року који му Заштитник грађана одреди, а који не може бити краћи од 8, нити дужи од 30 дана од дана пријема обавештења Заштитника грађана о покретању поступка.

Орган управе може сам у току поступка да отклони уочене недостатке, о чему ће обавестити Заштитника грађана, који потом обавештава подносиоца притужбе и уколико је исти задовољан начином на који је недостатак отклоњен, Заштитник грађана обуставља поступак. У ситуацијама када Заштитник грађана нађе да су постојали недостаци у раду органа управе, упућује препоруку органу управе о томе како би уочени недостатак требало отклонити, с тим да је орган управе дужан да обавести Заштитника грађана о мерама које је предузео, односно о разлозима због којих није поступио по препоруци, у року који не може бити краћи од 15, нити дужи од 30 дана.

Уколико орган управе не поступи по препоруци, односно не обавести Заштитника грађана о мерама које је предузео, односно ако Заштитник грађана сматра да предузете мере нису одговарајуће, обавестиће о томе орган који врши надзор над радом органа управе, Скупштину Града, Градоначелника и Градско веће, а може и да препоручи утврђивање одговорности старешине који руководи органом управе.
 

Контактирајте нас
Kontaktirajte nas
Lépjen kapcsolatba velünk
Контактуйце нас
Kontaktujte sa s nami