Horizontal Tabs

Образац притужбе
Image CAPTCHA
Упутство за попуњавање притужбе

У рубрици „Име и презиме“ неопходно је уписати име и презиме подносиоца притужбе. Уколико се ради о повреди права детета притужбу у име малолетног лица може поднети родитељ, односно законски заступник, а уколико се ради о повреди права правног лица, притужбу може поднети лице овлашћено за заступање тог правног лица. Заштитнику грађана се може обратити у име горе наведених лица и његов наследник, старатељ или пуномоћник. Треће лице, невладина организација или друга организација може се обратити Заштитнику грађана уз писано овлашћење горе наведених лица, која сматрају да су им повређена права.

У рубрици „Улица и број“ неопходно је навести тачну адресу подносиоца притужбе (на којој подносилац живи), како би канцеларија Заштитника грађана могла брзо и ефикасно да достави све информације поводом поднете притужбе.

У рубрици „Место“ и „Општина“ неопходно је навести тачно место боравишта подносиоца притужбе управо из разлога правовремене и тачне коресподенције са подносиоцем притужбе.

У рубрици „Телефон“ (која се попуњава опционо) навести број телефона путем којег се може ступити у контакт са подносиоцем притужбе и добити евентуално додатна обавештења или информације.

У рубрици „На рад ког органа се жалите“ потребно је навести назив органа који је према Вашем мишљењу повредио Ваше право.

У рубрици „Којим поступком-актом је наведени орган повредио Ваша права?“ потребно је навести сам акт, односно радњу, којом је повређено право подносиоца притужбе без посебног образлагања.

У рубрици „Да ли сте користили правна средства до сада, ако јесте наведите која и када ?“ потребно је навести да ли сте користили правна средства против акта или радње којим је повређено Ваше право, и уколико сте користили правна средства потребно је навести која правна средства и када сте користили.

У рубрици „Када је настао проблем  –  навести време када је учињена повреда или донет последњи акт ?“ потребно је навести тачан, евентуално приближан, датум када је повреда од стране органа учињена, односно када је донет последњи акт којим је повређено Ваше право.

У рубрици „Опишите проблем на који се жалите ?“ потребно је образложити проблем на који се жалите и то са свим појединостима.

У рубрици „Докази којим поткрепљујете наводе из притужбе“ потребно је да наведете које доказе (документе, решења, фотографије и др.) прилажете Заштитнику грађана у прилог Ваших тврдњи.

У рубрици „Шта желите као решење Вашег проблема ?“ је пожељно да наведете како видите решење Вашег проблема, односно шта је потребно учинити како би се престало са повредом Вашег права.

У рубрици „Напомена“ потребно је навести евентуално још неке чињенице и моменте за које сматрате да су битни и на које је потребно да укажете Заштитнику грађана.

Притужбу је обавезно потписати од стране подносиоца притужбе. Непотписане притужбе Заштитник грађана неће узимати у разматрање и такве притужбе биће одбачене.