Притужба

О притужби

Уколико грађанин сматра да су му неким чињењем или нечињењем (пропуштањем да се одговори на захтев грађанина) органа Градских управа Града Новог Сада, Јавних предузећа и Установа чији је оснивач Скупштина Града Новог Сада, повређена нека права, може поднети притужбу на њихов рад Заштитнику грађана Града Новог Сада. Списак Градских управа Града Новог Сада и Јавних предузећа и Установа чији је оснивач Скупштина Града Новог Сада, можете наћи у одељку „надлежност“ или у одељку „линкови“. Пре подношења притужбе грађани/ке су дужни да покушају да заштите своја права у одговарајућем поступку пред надлежним органом. Заштитник грађана ће упутити подносиоце притужбе, на покретање одговарајућег поступка пред надлежним органом, ако је такав поступак прописан, а неће покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна средства. Заштитник грађана неће поступати по анонимним притужбама, осим ако сматра да у анонимној притужби има основа за његово поступање, када ће поступак покренути по сопственој иницијативи. Притужба се подноси у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације, или усмено на записник. На подношење притужбе не плаћа се такса нити друга накнада. Приликом попуњавања притужбе, лица запослена у Стручној служби Заштитника грађана дужна су да пруже помоћ. Лица лишена слободе имају права да поднесу притужбу у запечаћеној ковети. Притужба се може поднети најкасније у року од једне године од извршене повреде права грађана, односно последњег поступања, односно непоступања органа управе у вези са учињеном повредом права грађана.